Dofinansowanie 2022

Przedszkole Niepubliczne „Zielony Zakątek” jako Beneficjent z dniem 12.07.2022 roku rozpoczęła rzeczową realizację projektu pn.: „Zielony Zakątek – centrum nauki, badań i doświadczeń”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego na obszarze Miasta Żagań, w tym: zwiększenie kompetencji kluczowych 56 dzieci w wieku 3-6 lat w zakresie kompetencji: wielojęzyczności, matematycznych, cyfrowych i w zakresie nauk przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przez 6 nauczycieli. w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023 r.

W ramach projektu realizowane jest następujące wsparcie

  1. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne.
  2. Zajęcia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli OWP.

Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość usług przedszkolnych w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych i um. uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Łączna wartość projektu: 435 196,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 369 916,81 PLN